Polish languagepl English languageen

Przetargi


Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process


Projekty unijne

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
do zapytania ofertowego z dnia 23.01.2018 r.

w ramach projektu „Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

W dniu 5 lutego 2018 r Zamawiający, tj. METAL PROCESS SP. ZO.O. dokonał wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu w ramach projektu „Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Postępowanie prowadzone było w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Politechniki Krakowskiej – Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej. Wybrany wykonawca spełnia pożądane wymagania, posiada niezbędne doświadczenie oraz osiągnął najwyższą ilość punktów podczas dokonanej oceny ofert.

Do wyznaczonego terminu składania tylko jedna oferta, która otrzymała następująca ilość punktów Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej – 90 pkt.

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process


Projekty unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 23.01.2018 r.

Metal Process Sp. z o.o. przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu w ramach projektu „Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe.
2. Załącznik nr 1.
3. Załącznik nr 2.
4. Załącznik nr 3.
5. Załącznik nr 4.


Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process


Projekty unijne

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 22.01.2018 r.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 10.01.2018 r. którego przedmiotem jest zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu w ramach projektu „Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Uzasadnienie: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 19.01.2018 r. do godziny 14:00.

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process


Projekty unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 10.01.2018 r.

Metal Process Sp. z o.o. przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup od wykonawcy, usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego produktu w ramach projektu „Innowacyjny mieszalnik elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Metal Process” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. Zapytanie ofertowe.
2. Załącznik nr 1.
3. Załącznik nr 2.
4. Załącznik nr 3.
5. Załącznik nr 4.


Modyfikacje Wzornicze Elementem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Metal Process


Data publikacji: 21.12.2015


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 27.11.2015

Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2015

Data publikacji: 21.12.2015